NAŠA PRÁCA je prioritne zameraná na Implementáciu, AUDITY a certifikáciu ISO NORIEM.

Zabezpečujeme kompletnú certifikáciu od prvých stretnutí, definovaní vašich požiadaviek, pomôžeme vám spracovať a pripraviť nevyhnutnú dokumentáciu a pripravíme vás na certifikáciu. Vykonávame tiež outsourcing systémových rolí.

Naša spoločnosť

má tie najlepšie predpoklady pre poskytovanie služieb v oblasti informačnej / ICT bezpečnosti. Disponujeme tímom skúsených konzultantov, ktorí sa dlhodobo venujú problematike manažérstva bezpečnosti informácií (ISMS), kontinuity činností (BCM), enviromentu  a systému QMS.

ISO 9001 ( QMS )

Pre zavádzanie tohto systému je vo väčšine prípadov použitá norma ISO 9001. Systém QMS podľa normy ISO 9001 je použiteľný pre všetky typy organizácií bez ohľadu na ich veľkosť a odbor činnosti.

ISO 45001

Norma ISO 45001 organizácii pomáha dosiahnuť zamýšľané výsledky systému manažérstva a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (BOZP). 

ISO 14001

Systém riadenia environmentu (EMS) znamená systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého organizácia začleňujú starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky.

ISO 20000

Nová medzinárodná norma ISO / IEC 20000:2018 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva služieb v oblasti informačných technológií. Cieľom zavedenia normy ISO 20000-1:2018 je zlepšenie kvality IT služieb, či už vo vzťahu k zákazníkovi, alebo vo vnútri organizácie.

ISO 27001

Tento systém sa týka zriadenia, prevádzky a implementácie informačných služieb a informačnej bezpečnosti, ktorá bude chrániť firemné dáta a procesy pred zásahom zvonku. Zavedením normy do firmy bude možné ľahko identifikovať riziká a hrozby v oblasti informačných technológií a služieb a prijať zodpovedajúce opatrenia pre ich odstránenie.

ISO 37001

Norma ISO 37001 je medzinárodný štandard pre zavedenie účinných protikorupčných opatrení v organizáciách. Certifikácia vašej firmy podľa ISO 37001 je jasným a nespochybniteľným dôkazom toho, že vaša spoločnosť dosiahla maximálnej miery transparentnosti a zdravého podnikateľského prostredia.